Reklamační řád

Úvodní ustanovení

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby). Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

Tento reklamační a nákuponí řád ( a další obchodní podmínky uvedené na našich stránkch) platí pro nákup v tomto internetovém obchodě , jehož provozovatelem je Rybářské centrum Spoma Šárka Horníková, Senec 117, Senec 27036, identifikační číslo: 04456441. Odpovědná osoba je Šárka Horníková. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Podáním objednávky prostřednictvím našeho e-shopu, emailu, osobně a telefonicky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a všemi obchodními podmínkami uvedenými na tomto webu a že s nimi bez výhrad souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění  formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa dodání uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a úplném zaplacení. Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivaci osobních údajů a kupujícím a jeho nákupech (viz. "Právní doložka a zabezpečení").

Reklamace

Reklamace musí být uplatněna vždy neprodleně osobně nebo písemně na naší adresu Rybářské centrum Spoma, Šárka Horníková, nám. Jana Masaryka 2735. Kladno 272 04. Nezapomínejte vždy napsat číslo objednávky! Pro uznání záruky je nutné doložit kompletní reklamovaný výrobek (nejlépe včetně obalu a případných dárků, které zákazník obdržel s reklamovaným zbožím), doklad o nákupu a číslo objednávky. Reklamaci nelze uplatňovat na živé nástrahy. V případě reklamace vlasců a šňůr je nezbytné k identifikaci produktu dodat i původní cívku na které byl výrobek prodán.

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat produkty koupené v našem internetovém obchodě, odstoupit od kupní smlouvy a služby spojené s dodáním produktů, platby apod. zašle elektronickou adresu dodavatele písemnou žádost o reklamaci pomocí reklamační formuláře.  V této žádosti uvede zejména název produktu a číslo objednávky. Popis reklamace a reklamační důvody uvedete do informací. Do dvou pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu spolu s adresou, kam zákazník zašle reklamované zboží. Reklamované produkty se zásadně doručují bez dobírky! V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad o této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Vyřízení reklamace

Dodavatel (popřípadě výrobce) posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či e-mailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván telefonicky či e-mailem k vyzvednutí reklamovaného zboží. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží ve lhůtě 60-ti kalendářních dní bude zboží s reklamačním protokolem odesláno na adresu zakázníka. Při neoprávněné reklamaci bude zboží připraveno pouze k osobnímu odběru ve skladu dodavatele, popřípadě na základě předchozí dohody odesláno zpět na adresu zákazníka.

Lhůta pro vyřízení oprávněné reklamace je dle Zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

Poškození zboží při přepravě

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí před dopravcem. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození nejlépe vyhotovit záznam o poškození ještě za asistence řidiče přepravní společnosti (při kontrole je možné zboží rozbalit a prohlédnout) a převzít ji pouze pokud není nijak poškozena.

Odpovědnost za poškození zboží v průběhu přepravy nese dopravce. Veškeré přepravované zboží je přepravcem pojištěno. V případě, že je zboží zjevně poškozeno, je nutné sepsat s řidičem škodní protokol! Upozorňujeme zákazníky, že na reklamace mechanického poškození výrobku nahlášené po podpisu dodacího listu (jehož podpisem kupující souhlasí s jeho převzetím a potvrzuje dopravci, že zboží dorazilo nepoškozené vinou dopravy) není možné brát zřetel.

Pokud je zásilka při odběru poškozena, zákazník není povinen ji převzít. Dodavatel poskytuje záruku dle zákona. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu , nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Při balení učiníme všechna opatření pro to, aby se k vám každý výrobek dostal v prvotřídní kvalitě. Pokud by se ovšem i přes výše uvedená opatření stalo, že výrobek nebude splňovat měřítka kvality, poskytujeme vám záruku. Naší snahou je vaše spokojenost s výrobky a službami. My vám také zaručíme, že s nimi spokojeni budete! A to je jediná záruka, kterou budete potřebovat!

Po dodání zboží objednateli dodavatel neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka. Zákazník prohlašuje, že si objednal zboží, jehož obsluha, popis a použití jsou mu všeobecně známé a slouží pro všeobecně známé použití k rybolovu. Pokud mu není zcela jasně znám popis, použití a pod. neprodleně požádá o popis a vysvětlení použití. V případě osobního odběru zákazníka vždy obsluhuje odborný pracovník, kterého v případě neznalosti použití požádejte o vysvětlení.

Poškození zboží vlivem častého používání

Záruka se poskytuje pouze na výrobní vady, nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho častým používáním, ani na vady vzniklé neodborným používáním výrobků a chybnou manipulací s nimi a ani na poškození ohněm a jinými živly. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat.

Záruční doba

Je 24 měsíců ode dne uvedeného na prodejním dokladu jako datum uskutečnění zdanitelného plnění. Reklamaci je nezbytné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned, jakmile se vada objeví. Případné prodlení při pokračujícím užívání může zapříčinit prohloubení vady, což bude také důvodem k zamítnutí reklamace.

Reklamace může být v našem případě uznána v těchto případech:

  • Zboží je reklamováno před použitím a jde o výrobní vadu.
  • Zboží nese známky běžného opotřebení způsobeného obvyklým užíváním a jde o výrobní vadu.

Záruka se nevztahuje na změny vlastnosti výrobku, které vznikly v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení nebo přirozené změny materiálu. Dále se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným používáním a nevhodnou údržbou. Reklamační řízení může být zahájeno pouze tehdy, jestliže zákazník předloží kompletní reklamované zboží a prokáže nákup nákupním dokladem. Zboží musí být řádně vyčištěno, zbaveno veškerých nečistot a hygienicky nezávadné.

Nezapomeňte, prosím, že záruční doba a životnost výrobku jsou různé pojmy. Životnost je dána způsobem a intenzitou používání a může tak být kratší než záruční doba. Životnost výrobku závisí také na jeho správném udržování a ošetřování.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

1. Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce a přepravce).

2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje) nebo v rozporu se všeobecně známým způsobem zacházení.

3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje) nebo v rozporu se všeobecně známými podmínkami.

4. Výrobek byl poškozen působením živlů nebo úmyslně.

5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje) nebo v rozporu se všeobecně známými podmínkami.

6. Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN

Odstoupení od smlouvy

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek a je dostupný na webové adrese: http://www.spoma.cz/index.php?route=account/return/insert. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího fishingteam@spoma.cz.

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl.  2 a obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 2 a obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek..

Spotřebitel má právo podle odstavce 6 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Naše společnost je v takovém případě oprávněna naůčtovat (započítat při vrácení) kupujicímu náklady za uvedení produktu do původního stavu a zajištění vlastností jaké měl před odesláním (v případě jeho použití, poškození, zničení obalu apod.) a případně další náklady, které budou vynaloženy na to, aby produkt mohl být prodán jako nový. Kupní cena může být i ponížena o rozdíl nově stanovené ceny, za kterou se produkt po vrácení bude prodávat.

Návody na použití

Kupující akceptuje, že si objednává zboží, jehož funkčnost a použití jsou mu všeobecně známi, zná správný způsob použití výrobku při lovu ryb a seznámil se s návody a informacemi uvedenými na našich stránkách. V případě, že nezná správný způsob používání bude neprodleně prodávajícího kontaktovat pro doplnění informací. V případě nákupu nevhodného zboží, nebo zboží, které nemá charakter vlastností, které předpokládal, má právo podle odstavce 6 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží.

Návody a praktické rady naleznete na našich stránkách nejrychleji ZDE.

 

Závěrem

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání objednávky kupujícím.

Odesláním objednávky nebo osobním převzetí produktů ve skladu internetového obchodu kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek a dalších ustanovení uvedených na našich stránkách ve znění platném v den odeslání objednávky, stejně jako cenu objednaného zboží platnou v den odeslání objednávky a to včetně přepravného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán. Vyhrazujeme si právo na změnu některých údajů, technického řešení a barevného provedení oproti uvedeným fotografiím a textům. Některé fotografie jsou pouze ilustrační. Dodavatel si vyhrazuje právo v některých ojedinělých případech zboží nahradit obdobným typem (pouze však vždy stejné nebo vyšší kvality). V případě, že zákazník nebude tuto záměnu akceptovat má nárok na kompenzaci přepravních nákladů na zaslání takovéhoto zboží zpět a přesný objednaný typ zboží mu buď bude dodán v náhradním termínu, nebo vrácena kupní cena vráceného zboží. V případě pouhého vrácení všeho zboží (nebo i vrácení některého zboží) je nutné vrátit všechny případné dárky bez známek použití doručené spolu s objednávkou!

Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..

Platnost podmínek: od 18. 10. 2015

Free-eshop
TOPlist